Regulamin Studio Up! Ratusz Arsenał

1. Podmiotem zarządzającym oraz właścicielem studia „Studio UP! Ratusz Arsenał” jest SHOOTY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50F, 00-241, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001005873, NIP 5252934012, REGON 523824437 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy. 

PRZEZNACZENIE STUDIA

3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, cena za wynajem na taką okoliczność ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem social media studia. 

OBSŁUGA SPRZĘTU STUDYJNEGO

5. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.

6. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

7. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

8. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

REZERWACJA STUDIA

9. Rezerwacji studia można dokonać:

telefonicznie:

  • nr 880 641 860

mailowo:

za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook

za pośrednictwem profilu studia na fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram:

10. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną, mailową lub z pośrednictwem Facebooka.

OPŁATY ZA WYNAJEM

11. Najemca akceptuje ceny obowiązujące w studio, które zawarte są w Cenniku na stronie https://www.studioup.pl/cennik-studio-up

12. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

13. Cennik wynajmu godzinowego znajduje się na stronie internetowej Studio UP! Ratusz Arsenał www.studioup.pl.

14. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.

15. Ceny wszystkich usług w godzinach 20:00 – 8:00 i w weekendy zwiększona jest o 150% względem ceny podstawowej.

16. Najemca zobowiązuje się zapłacić za usługę w terminie uzgodnionym z Wynajmującym.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

17. Rezerwację należy potwierdzić dokonując wpłaty w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe lub gotówką w biurze Studio Up! przed rozpoczęciem najmu.

DODATKOWE KOSZTY

18. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 243,90 zł netto +VAT za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

CZAS TRWANIA NAJMU

19. Czas trwania wynajmu studia wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

20. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

21. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.

22. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość. 

ODWOŁANIE REZERWACJI – SESJE ZDJĘCIOWE I NAGRANIA

23. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu w dniu lub na 1 dzień przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

24. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu na 2 dni przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

25. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 3 dni przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie. Nie dotyczy wynajmów eventowych – wynajmy eventowe traktowane są indywidualnie. 

ODWOŁANIE REZERWACJI – EVENTY

26. O anulowaniu lub zmianie terminu rezerwacji na event (dzienny lub wieczorny) należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo. Koszt wprowadzonych zmian ustalany będzie z Najemcą indywidualnie.

POKRYCIE KOSZTÓW ZA SZKODY

27. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

28. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

29. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

30. Zgubienie kluczy do lokalu wiąże się z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 350 zł.

31. Zgubienie pilota do oświetlenia wiąże się z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 50 zł.

NIE ODPOWIADAMY ZA POZOSTAWIONE RZECZY

32. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

33. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.

34. Pozostawione rzeczy po terminie wynajmu zostaną usunięte na koszt Najemcy.

ZAKAZ PALENIA

35. W studio oraz w budynku D. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Złamanie zakazu wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 500 zł.

36. Wywołanie alarmu pożarowego, który skutkuje przyjazdem straży pożarnej wiąże się z nałożeniem kary równej wysokości opłaty za przyjazd straży pożarnej, oraz kary administracyjnej w wysokości 2000 zł.

WIEK WYNAJMUJACEGO

37. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

38. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość. Za niezgodność z przepisami prawa odpowiada Najemca.

DANE OSOBOWE

39. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

40. Administratorem danych jest firma: UP! FILM Cezary Staszek z siedzibą w Warszawie 00-241, ul. Długa 44/50F, NIP: 5242875288 REGON: 381564109 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący, szczegóły odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie www.studioup.pl w zakładce Polityka prywatności.

MONITORING

41. W studio wykorzystywany jest monitoring w celu ochrony mienia.

NIELEGALNE WYKORZYSTANIE STUDIA

42. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

43. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

WYNAJEM STUDIA NA EVENT

44. Rezerwację uznaję się za potwierdzoną od momentu uiszczenia opłaty za wynajem przez Najemcę.

45. Najemca ma prawo przebywać w studio w wynajętych godzinach.

46. Najemca ma prawo nieodpłatnie wejść do lokalu 30 min przed opłaconym czasem wynajmu, oraz opuścić go do 30 min po zakończeniu wynajmu w celu przygotowania sali i/lub zabrania prywatnych rzeczy po wydarzeniu.

47. Najemca odpowiada za wszystkie osoby przebywające w studio podczas wynajmu. W przypadku osób niepełnoletnich powinien posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

48. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Najmującego lub osób trzecich obecnych w studio podczas wynajmu.

49. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości 1200 zł do 7 dni przed terminem wynajmu.

50. Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu kaucji do 7 dni po zakończeniu wynajmu.

51. Kaucja zwracana jest na ten sam numer konta, z którego został opłacony wynajem.

52. W przypadku wydłużenia czasu wynajmu lub wyrządzenia szkód przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas wynajmu (goście) kaucja zwracana jest po odliczeniu należności naliczanej według Cennika wynajmu.

53. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (goście) nawet jeśli będą przewyższać wysokość zwrotnej kaucji.

54. Cena wynajmu obejmuje podstawowe sprzątanie studio. Jeżeli jednak po wynajmie konieczne będzie wykupienie dodatkowej usługi (np. pranie kanap) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty od 300 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu Studio UP! oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.

56. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

57. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.