Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.studioup.pl

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Ten regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod domeną www.studioup.pl („Serwis”), warunki zawierania i wykonywania umów pomiędzy usługodawcą a klientem, w szczególności umów o świadczenie usług i umów o dzieło, określając zwłaszcza prawa i obowiązki stron umowy, zakres ich odpowiedzialności i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawcą („Usługodawca”) są:

SHOOTY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50F, 00-241, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001005873, NIP 5252934012, REGON 523824437,

i

Studio Up sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50F, 00-241, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001050518, NIP: 5252967069, REGON: 52604526000000

 1. Klientem („Klient”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z wymienionych w § 2 Regulaminu usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu („Usługi”), na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem może być zarówno konsument, przedsiębiorca jak i osoba zawierająca umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, dla której transakcja nie posiada charakteru zawodowego.
 2. Oprócz Regulaminu, treść Umowy łączącej Usługodawcę z Klientem mogą wyznaczać uzgodnienia poczynione w trakcie procesu zamówienia, np. wybrana przez Klienta konfiguracja Treści oraz wynagrodzenie za ich wykonanie i dostarczenie, treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Klienta podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od umowy) oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach, np. w warunkach określonej promocji lub prowadzonej korespondencji e-mail, każdorazowo udostępnianych Klientowi podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, utrwalić je oraz odtwarzać.
 3. Złożenie zamówienia świadczenia Usług stanowi jednocześnie oświadczenie, że Klient jest zapoznany z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa wyłączne, w tym autorskie i pokrewne, do elementów Serwisu udostępnianych Klientowi przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, korzystanie lub rozpowszechnianie ich wymaga odrębnej, wyraźnej zgody Usługodawcy; nie dotyczy to elementów objętych licencją udzielaną Klientowi zgodnie z § 3 Regulaminu.
 5. Klient powinien korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. W szczególności, Klient nie może dostarczać za pomocą Serwisu ani wprowadzać w nim treści o charakterze bezprawnym ani do których nie posiada niezbędnych uprawnień, np. zawierających wizerunek osób, które nie zezwoliły na jego rozpowszechnianie, a także powinien udzielać informacji (np. co do swoich danych osobowych lub firmowych) zgodnych z prawdą.
 6. Usługi, zawarcie Umowy i dostarczenie Treści, a także wszelka komunikacja między Usługodawcą i Klientem odbywa się drogą elektroniczną (zwłaszcza e-mail lub za pomocą Serwisu). W wypadkach wskazanych w Regulaminie, na prośbę Klienta zasady Umowy mogą zostać potwierdzone na piśmie.
 7. Możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu i tym samym świadczenia Usług jest uzależniona od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem wyposażonym w ekran o szerokości co najmniej 1366 pikseli, najnowszą aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Mac Os, iOS lub Android, oraz aktualną przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge lub Apple Safari z włączoną obsługą plików cookies i JavaScript.
 8. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna pod adresem: studioup.pl
 • 2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA UMOWY
 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. założenie i prowadzenie konta Klienta,
  2. zawieranie między Usługodawcą i Klientem umowy („Umowa”), której przedmiotem są usługi wymienione na stronach studioup.pl („Treści”) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Usługa założenia i prowadzenia konta Klienta jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej, dobrowolnej rejestracji konta przez Klienta. Dostęp do danych konta wprowadzone w profilu użytkownika są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem w warstwie transmisji (certyfikat SSL) oraz okresowo zmienianymi hasłami administracyjnymi. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie takiej usługi bez podania przyczyn; oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu składane jest poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Konfigurator zamówienia Treści dostępny w Serwisie umożliwia złożenie zamówienia według specyfikacji Klienta, służącego zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Zamówienie Treści stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia Treści, a co za tym idzie zawarcia Umowy, jest dokonanie uprzedniej zapłaty w sposób określony przez Klienta w konfiguratorze zamówienia. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Usługodawcy (otrzymania środków na konto) lub, w przypadku zapłaty za pomocą udostępnianej przez Usługodawcę metody szybkich przelewów elektronicznych, w chwili uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia pośrednika płatności o zaksięgowaniu transakcji.
 5. Przejście do procedury płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, oznacza złożenie zamówienia Treści, które wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należnego Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości określonej w Serwisie.
 6. Regulamin szybkich przelewów elektronicznych znajduje się pod adresem pośrednika płatności internetowych; TPay: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf, Przelewy24: https://www.przelewy24.pl/regulamin, PayU: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania. Korzystanie z usługi szybkiego przelewu elektronicznego może wiązać się z obowiązkiem akceptacji regulaminu pośrednika.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci tradycyjnego przelewu bankowego na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego, niedokonanie zapłaty w czasie 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem złożonego zamówienia.
 8. Usługodawca udokumentuje transakcję za pomocą faktury, przesłanej Klientowi w postaci elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu.
 9. Usługodawca dostarczy Klientowi Treści drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail w czasie wskazanym w konfiguratorze zamówienia, a w przypadku braku takiej informacji: w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Usługodawcy ostatniego Materiału (fotografowanych lub filmowanych produktów) niezbędnego do wykonania Treści.
 10. W przypadku wykonywania Treści z użyciem materiału dostarczanego przez Klienta („Materiał”), Klient za pomocą konfiguratora zamówienia może wybrać, czy Materiał może zostać dostosowany (otwierany, zużywany, spożywany, sklejany, niszczony, prasowany) w celu osiągnięcia właściwego efektu filmowego lub fotograficznego, oraz czy powinien zostać następnie odesłany z powrotem Klientowi na jego koszt. Niezłożenie żadnego takiego oświadczenia przez Klienta przed zawarciem Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dostosowanie Materiału oraz z przeniesieniem własności Materiału na rzecz Usługodawcy z chwilą jego dostarczenia, bez obowiązku jego odesłania. Niektóre sposoby dostosowania Materiału (zwłaszcza prasowanie) oraz zwrot Materiału wiążą się z podwyższeniem kosztu wykonania Treści; takie koszty są wymienione do uprzedniej akceptacji w konfiguratorze zamówienia.
 11. Materiał powinien nadawać się do wykorzystania w Treściach, być pozbawiony wad fizycznych i prawnych, a Klient powinien być uprawniony do rozporządzania nim, a zwłaszcza do utrwalania go i rozpowszechniania jego utrwalenia na filmach i fotografiach. Usługodawca nie jest zobowiązany do poddawania Materiału analizie pod kątem istnienia jakichkolwiek wad i otrzymując Materiał zakłada, że ten nadaje się do prawidłowego wykonania Umowy, w tym ewentualnego dostosowania zgodnie z Regulaminem, chyba że Klient nie wyraził na nie zgody.
 12. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia może odmówić zawarcia Umowy, w szczególności jeżeli ze względu na sytuację rynkową lub specyfikę Materiału wykonanie Umowy wiązałoby się dla niego z nadmiernymi kosztami, jeżeli Materiał stanowi substancję zagrażającą życiu lub zdrowiu, nie nadaje się do przewozu lub gdy Materiał lub szczegóły zamówienia są niezgodne z prawem, Regulaminem lub ograniczeniami wskazanymi w konfiguratorze zamówienia (np. co do wielkości Materiału).
 13. W przypadku Umów z przedsiębiorcami, dla których transakcja posiada charakter zawodowy, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by dostawa Materiału do i od Usługodawcy następowała możliwie szybko, jednakże nie może odpowiadać za ewentualne opóźnienia w transporcie lub odbiorze Materiału wywołane przez przewoźników.
 • 3. LICENCJA DO TREŚCI
 1. W zależności od specyfiki zamówienia, do Treści mogą przysługiwać prawa wyłączne, takie jak prawa autorskie lub pokrewne (np. prawa do wideogramu, czyli nagrania filmowego). W takim wypadku stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Z chwilą dostarczenia Klientowi Treści i w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, Usługodawca, jako producent Treści, udziela Klientowi licencji na korzystanie z Treści w ich integralnej postaci w dowolnym celu zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami, w tym w celach reklamowych i marketingowych, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych ani co do liczby wykorzystań, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – wyłącznie dla celów przygotowania i prowadzenia rozpowszechniania zgodnie z lit. c poniżej;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których oryginał utrwalono – dowolna metoda obrotu, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – wyłącznie dla celów przygotowania i prowadzenia rozpowszechniania zgodnie z lit. c poniżej;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tj. rozpowszechnianie przez Internet) oraz rozpowszechnianie na polach eksploatacji (mediach, kanałach komunikacji) dodatkowo wybranych przez Klienta w konfiguratorze zamówienia.
 3. Licencja nie obejmuje Materiału ani jakichkolwiek jego elementów, tj. zwłaszcza praw do logo (logotypu, sygnetu), zastrzeżonych nazw, znaków towarowych, utworów i wizerunków widocznych na Materiale w postaci utrwalonej w Treściach.
 4. Usługodawca upoważnia Klienta do rozpowszechniania Treści anonimowo, a także do samodzielnego decydowania o pierwszym udostępnieniu ich publiczności. Usługodawca zapewnia, że autorzy Treści nie będą w tym zakresie wykonywać przysługujących im autorskich praw osobistych.
 5. Usługodawca upoważnia Klienta do wykonywania autorskich praw zależnych i rozpowszechniania dowolnych opracowań Treści w zakresie i na zasadach licencji. Klient może dowolnie modyfikować Treści, np. dodając napisy lub zmieniając treści etykiet.
 6. Klient jest uprawniony do dalszego przenoszenia uzyskanej licencji i udzielania sublicencji w zakresie właściwym dla prawidłowego korzystania i rozpowszechniania Treści.
 7. Na wyraźną prośbę Klienta warunki Umowy mogą zostać potwierdzone na piśmie, poprzez wymianę między stronami podpisanych egzemplarzy: potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji obejmującego szczegóły zamówienia Treści wskazane przez Klienta w konfiguratorze oraz Regulaminu, doręczonych osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Tak udzielona licencja ma charakter licencji wyłącznej. Strony mogą wówczas uzgodnić również zmianę charakteru rozporządzenia prawami do Treści na przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 • 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KONSUMENTÓW
 1. W przypadku Umów zawieranych z konsumentami lub z przedsiębiorcami w ramach ich działalności gospodarczej, ale dla których transakcja nie posiada zawodowego charakteru (dalej zwani łącznie „Konsumentami”), stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczącej założenia i prowadzenia konta Klienta) w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia jakichkolwiek kosztów.
 3. Konsument może dokonać odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w Regulaminie. Oświadczenie może zostać sporządzone za pomocą wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Z uwagi na szczególny charakter Umowy (umowy o wykonanie i dostarczenie Treści), polegający na wytworzeniu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta i służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi i Treści wolne od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na świadczone Usługi i dostarczone Treści na adres e-mail lub korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji i żądania Klienta związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku wskazania adresu e-mail do odpowiedzi i braku odmiennych wskazówek, Usługodawca odpowie na reklamację za pomocą korespondencji e-mail.
 5. Wniesienie przez Klienta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla interpretacji i wykonywania postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Usługodawca może dokonywać zmiany w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie takie zmiany staną się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie.
 3. Do Umów zawartych lub Usług, których świadczenie zakończono przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy (potwierdzenia złożenia zamówienia) lub w czasie świadczenia Usług.

Kliknij, aby pobrać:

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy